inloggen professionals

Hoe werkt de CVA keten in de praktijk

Wanneer een patiënt wordt opgenomen in de Reinier de Graaf Groep, verblijft deze op een afdeling die speciaal is ingericht voor CVA patiënten; de stroke unit. Kenmerkend voor de stroke unit is dat al heel snel wordt begonnen met de revalidatie. Hierbij werken neuroloog, revalidatiearts, CVA-verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog en verpleegkundigen in teamverband samen.

Na ontslag is in veel gevallen direct een terugkeer naar huis mogelijk met of zonder thuiszorg en/of paramedische behandeling. De secretaresse van de verpleegafdeling geeft u bij ontslag naar huis een afspraak voor de nazorgpoli mee. Soms is revalidatie na de  ziekenhuisopname nodig. Dit kan eventueel poliklinsch maar het kan ook nodig zijn dat een tijdelijke opname volgt op de speciale CVA-afdeling in De Bieslandhof of in de kliniek van Sophia Revalidatie Den Haag. De overplaatsing vanuit het ziekenhuis naar één van deze ketenpartners gebeurt altijd in overleg met patiënt en familie.

Acute fase!

Schakel 1: Stroke unit RdGG

De stroke unit in de Reinier de Graaf Groep is een afdeling die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van CVA-patiënten.

Hierbij werken neuroloog, revalidatiearts, transmuraal CVA-verpleegkundige (TCV), fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog en verpleegkundigen in teamverband samen. Het streven naar verblijf op deze afdeling is maximaal vijf dagen (op een enkele uitzondering na). In ons ziekenhuis worden CVA-patiënten op een Medium Care 48 uur continu in de gaten gehouden door speciale bewakingsapparatuur en verpleegkundigen en artsen.

De stroke unit maakt deel uit van de afdeling neurologie. Door de snelle en toegespitste procedure op de stroke unit kunnen patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, sneller voor een aanvullende revalidatieperiode worden overgeplaatst naar verpleeghuis De Bieslandhof, naar Sophia Revalidatie of naar huis met thuiszorg.


Revalidatiefase!

Schakel 2: De Bieslandhof

In verpleeghuis De Bieslandhof is een afdeling speciaal ingericht voor mensen die een beroerte hebben gehad. Indien een patiënt na ontslag uit het ziekenhuis naar deze CVA-afdeling gaat, zorgt de TCV ervoor dat de overplaatsing wordt geregeld.

Op de CVA-afdeling in het verpleeghuis wordt een specifiek op de patiënt afgestemd revalidatieprogramma samengesteld, met zowel individuele- als groepstherapieën. Diverse zorgverleners zoals specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en verpleging zijn hierbij betrokken. Uiteraard vindt daarbij afstemming plaats met het revalidatieprogramma dat in het ziekenhuis gestart is. Het doel van het revalidatieprogramma is te zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk naar de eigen thuissituatie kan terugkeren, waarbij vaak nog een ambulant traject volgt. Dit is een programma waarbij u na ontslag nog zes weken (eventueel 12 weken) twee tot drie keer per week terugkomt voor therapie op dezelfde afdeling. Wanneer naar huis terugkeren niet mogelijk is, wordt samen met de patiënt en zijn familie naar andere mogelijkheden gezocht. 

Schakel 3: Basalt

Na ontslag uit de Reinier de Graaf Groep kan een patiënt worden doorverwezen naar Basalt Revalidatie. Het is mogelijk om klinisch te revalideren op de locatie in Den Haag. Een patiënt wordt dan opgenomen om een intensief revalidatietraject te doorlopen.

Bij Basalt kan ook poliklinisch worden gerevalideerd. Dit kan op de locatie Delft en Den Haag. De patiënt komt dan vanuit de thuissituatie voor therapie naar het revalidatiecentrum.

De overplaatsing naar het revalidatiecentrum wordt geregeld door de revalidatiearts.

Binnen Basalt wordt door diverse zorgverleners, zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, psycholoog en verpleging, een intensief revalidatieprogramma samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de patiënt en zijn familie. Hierbij kunt u denken aan het weer zelfstandig functioneren in de thuissituatie, zoals koken, aankleden en boodschappen doen, Maar ook aan het weer uitvoeren of beoefenen van een beroep of hobby. Het programma wordt zo goed mogelijk afgestemd op de behandeling die in het ziekenhuis gestart is.

Bij opname in Basalt Den Haag is het doel om zo snel mogelijk naar de eigen thuissituatie terug te keren. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt samen met de patiënt en zijn familie naar andere mogelijkheden gezocht.


Chronische fase!

Schakel 4:

Careyn zorg thuis

Het is mogelijk dat bij terugkeer naar de thuissituatie vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum, zorg nodig is. De TCV inventariseert samen met de patiënt, familie en overige disciplines de benodigde zorg en vraagt deze zorg aan.

Careyn biedt drie nazorghuisbezoeken door een gespecialiseerd wijkverpleegkundige aan bij patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Eenmaal teruggekeerd in de thuissituatie hebben CVA-patiënten en hun naaste(n) vaak veel vragen. Dit kunnen vragen zijn over het lichamelijk functioneren en de eventuele problemen die daaruit volgen. Ook kunt u hierbij denken aan emotionele gevolgen en veranderingen in gedrag en karakter.

In een nazorghuisbezoek komen deze aspecten aan de orde. De wijkverpleegkundige geeft u tips en adviezen en verwijst u zo nodig terug naar de specialist of naar hulpverleners in uw eigen omgeving.

De drie huisbezoeken vinden gedurende een jaar plaats. Soms kan één huisbezoek voldoende zijn en wordt de zorg na het eerste gesprek afgesloten.