inloggen professionals

Professionals

De neuroloog

Neurologie houdt zich bezig met ziekten van de hersenen, het zenuwstelsel en de spieren. De neuroloog behandelt patiënten die een beroerte of een hersenletsel hebben gehad en comateuze patiënten. Hij of zij bekijkt welke klachten de patiënt heeft en verricht aansluitend een neurologisch onderzoek. Bij een aantal aandoeningen en ziektebeelden is aanvullend onderzoek nodig. Dat is vaak een beeldvormend.

De revalidatiearts

is verantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling bij Basalt en coördineert de medische zorg en de activiteiten van het behandelteam. Door teambesprekingen en eigen onderzoek blijft de arts op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse revalidatieprocessen. De revalidatiearts onderhoudt zo nodig contact met de huisarts en de medisch specialisten.

De Specialist Ouderengeneeskunde

is de hoofdbehandelaar van de cliënten, die zijn opgenomen op de afdelingen Revalidatie en Herstel. De Specialist Ouderen Geneeskunde (so) maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Bij opname start de so een behandelplan, rekening houdend met de doelen en de conditie van de cliënt. De so fungeert als regisseur binnen het revalidatie traject, zet lijnen uit naar de andere disciplines en houdt de voortgang met betrekking tot de revalidatie in de gaten. De voortgang wordt regelmatig besproken met cliënt en mantelzorger. Tevens wordt ontslag besproken wanneer de doelen intramuraal grotendeels zijn bereikt. Als nodig wordt de revalidatie thuis in een ambulant traject vervolgd. De so blijft ook in deze periode de regisseur van de ingezette behandelingen. 

De ergotherapeut

oefent samen met de patiënt allerlei praktische, dagelijkse activiteiten. Dit kan variëren van douchen en aankleden tot strijken en koken. Ook het weer oppakken van hobby’s, werk of andere bezigheden kan tijdens de behandeling aan bod komen. De ergotherapeut helpt met hulpmiddelen zoals spalken, rolstoel of aangepast bestek en adviseert over eventuele aanpassingen in de woning en/of op de werkplek.

De fysiotherapeut

houdt zich vooral bezig met het bewegen te verbeteren of opnieuw aan te leren. Stoornissen in spieren, gewrichten of in het centrale zenuwstelsel (zoals de hersenen) belemmeren soms het maken van bewegingen. De nadruk ligt op oefentherapie: het gericht trainen van de eigen mogelijkheden van de patiënt.

De logopedist

De logopedist is deskundige op het gebied van slikken, taal, spraak, stem en andere communicatieproblematiek. Zij onderzoekt en behandelt patiënten met taalproblemen (afasie), spraakproblemen (dysartrie) en slikproblemen (dysfagie) als gevolg van een neurologische aandoening. Door middel van voorlichting, adviezen en oefeningen probeert de logopedist het slikken en de communicatie te verbeteren.

De maatschappelijk werker

begeleidt patiënten bij zowel emotionele als praktische vragen. Beper­kingen in het dagelijks functioneren kunnen immers veel in het leven veranderen. De patiënt en zijn omgeving moeten daarmee leren omgaan. (Groeps)gesprekken met de maatschappelijk werker kunnen behulpzaam zijn bij het verwerkingsproces. Daarnaast adviseert de maatschap­pelijk werker bij praktische zaken rond arbeid, uitkering, financiën, huisvesting, vervoer.

De neuropsycholoog

brengt de mogelijkheden en de problemen op het gebied van hersen­functies in kaart. Ingeval van een hersenaandoening worden functies als waarnemen, denken en geheugen onderzocht. Op basis van de resultaten hiervan adviseert de psycholoog de patiënt, de direct betrokkenen en de behan­delaars.

De verpleegkundige/verzorgende

werkt nauw samen met artsen en behandelaars. Zij stimuleert de patiënt om Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) zoals wassen, aankleden en opstaan zelf uit te voeren. Als patiënten deze ADL-functies door omstandigheden (nog) niet kunnen uitvoeren, biedt de verpleging de helpende hand of neemt (delen van) handelingen over.

De CVA-transferverpleegkundige

Vanaf het moment dat u voor een CVA bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de CVA-transferverpleegkundige ingeschakeld. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is op het gebied van de zorgverlenening rondom patiënten die een beroerte hebben gehad. Zij zorgt ervoor dat elke patiënt zich op het juiste moment op de juiste plek binnen de CVA-keten bevindt. De CVA-transferverpleegkundige geeft voorlichting, begeleiding en informatie.

De nazorgverpleegkundige van de thuiszorg

De nazorgverpleegkundige van de thuiszorg is een wijkverpleegkundige die u kan helpen bij de problemen die u in de thuissituatie ervaart. Deze verpleegkundige werkt nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners in uw omgeving.